Hlavní menu Kategorie produktů
  lol
  Pokračovat v nákupu
  Obsah košíku
  Email: Heslo: Registruj se!
  Výroba a prodej tlakových reproduktorů
  0 Kč
  0

  Reklamační řád

  I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

  Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího společnosti PERYMONT repro s.r.o., IČ: 26914409, se sídlem Velehrad, Na Nivách 207, PSČ 68706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45088, která je zastoupena Ing. Lukášem Veclem jako jednatelem a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží zakoupeném prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz.

  Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále i jako „VOP“) ještě před objednáním zboží.

  Zasláním závazné objednávky Prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na adrese www.perymont.cz.

  Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

  Vymezení pojmů

  Prodávajícím je společnost PERYMONT repro s.r.o., IČ: 26914409, se sídlem Velehrad, Na Nivách 207, PSČ 68706, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45088, která je zastoupena Ing. Lukášem Veclem jak o jednatelem, datum narození 17.4. 1981, tr. bytem Na Nivách 207, 687 06 Velehrad.


  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.  Podnikatelem je Kupující, který není Spotřebitelem. Za Podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá Smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  Kupní smlouvou nebo Smlouvou je v těchto VOP myšlena smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

  II. Zákonná práva a povinnosti z vadného plnění

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně zákonných práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb. a v případě, kdy Kupující je Spotřebitel i § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb.
  Práva a povinnosti z vadného plnění, je-li Kupujícím PodnikatelPráva a povinnosti Kupujícího, který je Podnikatelem, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy,

  zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb.
  Práva a povinnosti z vadného plnění, je-li Kupujícím Spotřebitel

  Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

  Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití

  Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,➢ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,➢ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a➢ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Vyskytnou-li se na zboží vady, má Kupující, který je Spotřebitelem za splnění dalších zákonných podmínek právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Pokud to ale není možné, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy. Je-li však tento postup vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

  Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, případně i odstoupit od Smlouvy má Kupující, který je zároveň Spotřebitelem i v případě, že vada na zboží je jinak odstranitelná, avšak nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

  Nevyužije-li Spotřebitel ani jednoho z těchto práv může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z ceny i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu, který je zároveň Spotřebitelem nenáleží, pokud Kupující, který je Spotřebitelem, před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  V případě, že Kupující, který je Spotřebitelem, koupil na základě Smlouvy použité zboží, Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. Má-li však toto zboží vadu, za kterou Prodávající odpovídá, místo práva na výměnu má Spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  V případě, že Kupující, který je zároveň Spotřebitelem, koupil na základě Smlouvy zboží za nižší cenu, Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Má-li však toto zboží vadu, za kterou

  Prodávající odpovídá, místo práva na výměnu má Spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí.

  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. 

  Koupil-li Spotřebitel od Prodávajícího použité spotřební zboží, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u tohoto spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí. 

  III. Záruka

  Vedle zákonného práva z vadného plnění Prodávající Kupujícím poskytuje i záruku za jakost zboží.

  Poskytnutím záruky na jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
  V případě, kdy je Kupujícím Spotřebitel, je záruka sjednána v délce 2 let počítaných od převzetí zboží Spotřebitelem. V případě, že je Kupujícím Podnikatel je záruka sjednána v délce 2 let počítané od převzetí zboží Podnikatelem.

  Tato záruční lhůta uvedená shora u Spotřebitele a Podnikatele se však nevztahuje na zboží zakoupené se slevou, kdy se slevou je prodáváno zboží poškozené, nekompletní, a na zboží použité, kdy to zda se jedná o zboží se slevou či použité, je vždy uvedeno u zboží umístěném ve webovém rozhraní obchodu. V případě zboží prodávaného jak Spotřebiteli či Podnikateli se slevou nebo jako použité činí záruka 12 měsíců a počne běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím, ať už je jím Spotřebitel či Podnikatel.

  Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží daňový doklad - fakturu, se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky, zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové či výrobní číslo.

  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozenímúčinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem).

  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):a. mechanickým poškozením zboží,b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,e. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,f. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,g. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,h. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

  IV. Jak postupovat při reklamaci zboží?

  Kupující může zboží reklamovat osobně v provozovně Prodávajícího PERYMONT repro s.r.o.,  Křižíkova 2697/70, 612 00 Bno, nebo zboží odeslat poštou na adresu PERYMONT repro s.r.o.,  Křižíkova 2697/70, 612 00 Bno.

  V případě, že Kupující na zboží objeví vadu až při převzetí zboží a tuto nemohl zjistit dříve ani při dostatečné péči, pak kupující postupuje následovně:➢ V případě, kdy Kupující reklamuje osobně v provozovně Prodávajícího, poškozené zboží s sebou přinese a vyplní reklamační protokol, kde popíše vadu, kterou zboží má, popřípadě jak se tato vada projevuje a to tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou, a případně uvede nárok z vad, který požaduje.➢ V případě, kdy Kupující pro účel reklamace zboží odesílá poštou na adresu PERYMONT repro s.r.o.,  Křižíkova 2697/70, 612 00 Bno, pak postupuje tak, že do zásilky přibalí oznámení o vyskytlé vadě, popíše vadu, tak aby ji nebylo možné zaměnit s jinou, a případně uvede nárok z vad, který požaduje.

  V. Vyřízení reklamace

  Je-li Kupujícím Spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala, že se jedná o podstatné porušení smlouvy, a Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta pro vyřízení reklamace se nevztahuje ke Kupujícímu, který je Podnikatel.

  Prodávající vydá (emailem či poštou) Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. Je však zapotřebí, aby je uplatnil bez zbytečného odkladu po oznámení vady zboží. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu vady zboží má Spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen zboží převzít. O vyřízení je Kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

  V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
  Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace.

  VI. Závěrečná ustanovení

  Tento Reklamační řád tvoří nedílnou přílohu VOP a spolu s nimi upravují blíže smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz .

  Bude-li některé ustanovení tohoto reklamačního řádku v rozporu s některým ustanovením ve VOP, má přednost tento reklamační řád.

  Bude-li některé z ustanovení tohoto reklamačního řádku neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost ostatních jeho ustanovení.

  Práva a povinnosti, která nejsou upravena tímto reklamačním řádem ani VOP se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb.