Hlavní menu Kategorie produktů
  lol
  Pokračovat v nákupu
  Obsah košíku
  Email: Heslo: Registruj se!
  Výroba a prodej tlakových reproduktorů
  0 Kč
  0

  Obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky (dále „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo jen „VOP“)

  Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi společností PERYMONT repro s.r.o., IČ: 26914409, se sídlem Velehrad, Na Nivách 207, PSČ 68706, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45088, která je zastoupena Ing. Lukášem Veclem jak o jednatelem, jako Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou jako Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

  I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 

  Prodávajícím je společnost PERYMONT repro s.r.o., IČ: 26914409, se sídlem Velehrad, Na Nivách 207, PSČ 68706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45088, která je zastoupena Ing. Lukášem Veclem jako jednatelem, datum narození 17.4. 1981, tr. bytem Na Nivách 207, 687 06 Velehrad.

  Kupujícím je Spotřebitel nebo Podnikatel.

  Spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.  Podnikatelem je Kupující, který není Spotřebitelem. Za Podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá Smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.
  Prodávající a Kupující společně jsou v textu VOP označovány i jako „strany Smlouvy“, „strany“ či „smluvní strany“.

  Kupní smlouvou nebo Smlouvou je v těchto VOP myšlena smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
  Kupující prohlašuje, že se před zasláním objednávky Prodávajícímu způsobem uvedeným v těchto VOP seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem, jež tvoří jejich nedílnou součást a že obsahu těchto VOP a obsahu Reklamačního řádu porozuměl a že s VOP a Reklamačním řádem výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, což potvrzuje tím, že před odesláním objednávky potvrdí, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

  II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  Pokud Prodávající zřídil na webové stránce www.perymont.cz pro Kupujícího možnost založit si uživatelský účet, Kupující může na základě jeho registrace provedené na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

  Kupující však může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží bez registrace je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu nebo při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nezpřístupnit je třetím osobám.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy, a to včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu.

  Kupující bere na vědomí a souhlasí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  III. Důležité informace před uzavřením Smlouvy

  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o způsobu úhrady kupní ceny a způsobech dodání a nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  Sdělení Prodávajícího Kupujícím před uzavřením smlouvy

  Prodávající sděluje Kupujícímu, a v některých případech jen Kupujícímu, který je zároveň Spotřebitel, před uzavřením Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku tyto informace:

  a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (internetové i telefonické připojení dle podmínek operátora Kupujícího), 

  b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího. Kupující bude povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu jen v případě, že si Kupující vymíní poskytnutí specifických služeb a Prodávající tuto objednávku akceptuje, 

  c) Prodávající prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

  d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny jak včetně DPH tak současně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dodání zboží. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu odběru Kupujícím viz níže Dodací podmínky

  e) V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Spotřebitel právo od této Smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o:

  • Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;přičemž toto odstoupení musí zaslat buď poštovní přepravou na adresu sídla Prodávajícího nebo na emailovou adresu Prodávajícího obchod@perymont.cz nebo může využít formulář pro odstoupení od Smlouvy umístěné na webové stránce: www.perymont.cz a zaslat jej na emailovou adresu Prodávajícího obchod@perymont.cz .

  f) Spotřebitel nemůže dle ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. odstoupit od Smlouvy:

   

  • o poskytování služeb, které Prodávající splnil s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy 
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením této Smlouvy tímto sděluje Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

  g) V případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel dle § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb. náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

  h) Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

  i) Smlouva a příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího a není přístupná.

  j) Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.

  e) občanského zákoníku.

  k) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@perymont.cz Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu Spotřebitele.

  l) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

  Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto Všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

  K uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na shora uvedené webové stránce umístěné na internetové adrese dojde tak, že Kupující objedná zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na shora uvedené webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz dle podmínek zde uvedených a Prodávající danou objednávku dle podmínek zde uvedených akceptuje.

  Kupující při objednání zboží postupuje tak, že vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:➢ objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),➢ způsobu úhrady kupní ceny zboží,➢ požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a ➢ nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  Před zasláním objednávky Prodávajícímu, tedy před potvrzením objednávky Kupujícím, je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. 

  V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Spotřebitele její obdržení Spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Spotřebitele uvedenou v jeho uživatelském účtu či v objednávce. V potvrzení Prodávající uvede údaje objednávky jako zboží, jeho cenu, zvolený způsob úhrady, zvolený způsob doručení, a náklady spojené s jeho dodáním.

  K tomu, aby byla Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena, je však zapotřebí, aby Prodávající obdrženou objednávku přijal, neboli akceptoval.
  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) před tím, než Kupujícímu objednávku přijme a než tedy dojde k uzavření smlouvy, po Kupujícím požadovat dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

  Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena až doručením přijetí (akceptace) objednávky Kupujícímu ze strany Prodávajícího. Toto přijetí (akceptace) objednávky je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. V tomto zaslaném přijetí objednávky Kupujícího, jehož doručením Kupujícímu dochází k uzavření Smlouvy, Prodávající specifikuje právě uzavřenou Smlouvu číslem, který se bude shodovat s číslem objednávky, specifikuje zboží, jež si Kupující objednal, jeho cenu včetně všech poplatků a nákladů na Kupujícím zvolený způsob dopravy, způsob platby a přiloží znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího, které byly aktuální v okamžiku, kdy s nimi Kupující v rámci Objednávání zboží projevil souhlas. 

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá jím objednané zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

  V. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Kupující zboží kupuje za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce, která bude zaslána Kupujícím Prodávajícímu a i ve zprávě Prodávajícího potvrzující její obdržení a i ve zprávě o přijetí (akceptaci) objednávky zboží Prodávajícím.

  Zboží zůstává do úplného zaplacení a odevzdání ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího jejím odevzdáním Kupujícímu.
  Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  Cenu zboží včetně všech poplatků a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • platba v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese PERYMONT repro s.r.o.,  Křižíkova 2697/70, 612 00 Bno;
  • platba v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce; (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné)
  • platba bezhotovostně převodem se splatností na účet Prodávajícího č 187834899/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s.
  • platba bezhotovostně převodem předem na účet Prodávajícího č 187834899/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby se splatností je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, nebude-li kupní cena do splatnosti uhrazena, respektive, nebude-li kupní cena do splatnosti připsána na účet Prodávajícího, Prodávající a Kupující berou na vědomí, že Smlouva se od počátku zrušuje.

   

  V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  Prodávající je vždy oprávněn, zejména pak v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

  VI. Dodací podmínky

  Zboží objednané na základě objednávky Kupujícím, která byla akceptována Prodávajícím, může být dodáno Kupujícímu následujícími způsoby:

  • Osobní odběr: Zboží může převzít pouze Kupující nebo zástupce Kupujícího. 
  • Zasílání v rámci ČR prostřednictvím České pošty či přepravní službou: Zboží je možno Kupujícímu zaslat prostřednictvím České pošty či nabízenou přepravní službou. 
  • Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

  Pokud si Kupující zvolí jako způsob dodání osobní odběr, pak Prodávající zboží připraví k vyzvednutí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy v provozovně Prodávajícího.

  Pokud si Kupující zvolí jako způsob dodání zaslání na území ČR, pak Prodávající zboží předá prvnímu dopravci k přepravě do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Předpokládaný termín doručení zboží přepravcem je 2 dny ode dne předání zboží k přepravě.

  Ve výjimečných případech, pokud by doba dodání byla delší, než zde uváděná, zejména z důvodu, kdy zboží není na skladě, či z jiného důvodu, Prodávající kontaktuje Kupujícího prostřednictvím jeho emailu a tuto informaci stejně jako předpokládaný termín dodání mu sdělí. Tím není dotčeno právo Prodávajícího či Kupujícího odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů, nebylo-li zboží ještě Prodávajícím Kupujícímu dodáno, jak je upraveno v Čl. VIII těchto VOP.

  Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se Smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

  Zvolil-li Kupující jako způsob dodání osobní odběr, pak Prodávající prostřednictvím emailu, který Kupující uvedl ve svém uživatelském účtu či v objednávce, informuje Kupujícího, že jeho objednané zboží je již připravené k vyzvednutí a uvede místo jeho vyzvednutí.

  Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě, že Kupujícím je Spotřebitel Prodávající odevzdá zboží tomuto Kupujícímu – Spotřebiteli až, jakmile mu zboží předá dopravce.

  Je-li dle Smlouvy objednané zboží Prodávající povinen dodat na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího odevzdáním zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

  Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  Při převzetí zboží, ať už při osobním odběru či od přepravce, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a v případě osobního odběru zaměstnanci Prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí

  Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že se Kupující rozhodne i tak zboží převzít, je povinen o tom sepsat škodní protokol, který bude podepsaný jak jím tak i Prodávajícím či jeho zástupcem.

  VII. Práva a povinnosti z vadného plnění a ze záruky

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně zákonných práv z vadného plnění a práva ze záruky se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb. a v případě, kdy Kupující je Spotřebitel i § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb.

  Zákonná práva a povinnosti z vadného plnění, je-li Kupující Spotřebitel

  Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal:

   

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

  Vyskytnou-li se na zboží vady, má Kupující, který je Spotřebitelem za splnění dalších zákonných podmínek právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Pokud to ale není možné, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy. Je-li však tento postup vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

  Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, případně i odstoupit od Smlouvy má Kupující, který je zároveň Spotřebitelem i v případě, že vada na zboží je jinak odstranitelná, avšak nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

  Nevyužije-li Spotřebitel ani jednoho z těchto práv může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z ceny i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu, který je zároveň Spotřebitelem nenáleží, pokud Kupující, který je Spotřebitelem, před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  V případě, že Kupující, který je Spotřebitelem, koupil na základě Smlouvy použité zboží, Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. Má-li však toto zboží vadu, za kterou Prodávající odpovídá, místo práva na výměnu má Spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  V případě, že Kupující, který je zároveň Spotřebitelem, koupil na základě Smlouvy zboží za nižší cenu, Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Má-li však toto zboží vadu, za kterou Prodávající odpovídá, místo práva na výměnu má Spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí.
  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. 

  Koupil-li Spotřebitel od Prodávajícího použité spotřební zboží, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u tohoto spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí. 

  Zákonná práva a povinnosti z vadného plnění, je-li Kupujícím PodnikatelZákonná práva a povinnosti Kupujícího, který je Podnikatelem, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb.

  Smluvená záruka za jakost zboží

  Poskytuje-li Prodávající záruku za jakost k některým druhům zboží nabízených prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz, se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

  Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady a právem ze záruky, zejména postup při reklamaci a vyřízení reklamace upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

  VIII. Odstoupení od Smlouvy

  Bez ohledu na to, zda Prodávající Kupní smlouvu uzavírá s Podnikatelem či Spotřebitelem, je Prodávající a stejně tak i Kupující rovněž oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit, a to do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu, byla-li již uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

  Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem Spotřebitel má právo dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li oa) Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,b) Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, neboc) Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  Spotřebitel bere na vědomí, že bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů dle ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. nemůže odstoupit od Smlouvy jen pro důvody, které jsou vymezeny výše v Čl. III. těchto VOP.

  Pro odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím nacházející se na internetových stránkách Prodávajícího www.perymont.cz, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, a který je potřeba vyplnit a odeslat Prodávajícímu a Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu zprávou zaslanou na email Kupujícího jeho přijetí.

  Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat vedle toho i poštovní přepravou na adresu provozovny Prodávajícího PERYMONT repro s.r.o.,  Křižíkova 2697/70, 612 00 Bno, nebo na adresu sídla Prodávajícího.

  V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší, strany Smlouvy jsou povinny vrátit si vzájemně nabytá plnění druhé strany.

  Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel spolu se všemi doklady.

  Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že zboží se Prodávajícímu vrátí v takto snížené hodnotě vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je Prodávající oprávněn částku, jež se rovná takto snížené hodnotě zboží, jednostranně započíst proti nároku

  Kupujícího na vrácení kupní ceny.

  V případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel dle § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb. náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

  Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže však Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který

  Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 

  Odstoupení v ostatních případech

  Kupující a Prodávající mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů, které stanoví zákon nebo Smlouva spolu s těmito VOP a Reklamačním řádem.
  Poruší-li strana prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od Smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděla.

  Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od Smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky.

  Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku a strany Smlouvy jsou povinny vrátit si vzájemně nabytá plnění druhé strany.
  Poruší-li strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

  IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů jako je zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a případně pro účely vedení uživatelského účtu. 
  Nezvolí-li Kupující jinou možnost ve webovém rozhraní obchodu, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

  Kupující je povinen své osobní údaje ať už při registraci ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:➢ požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,➢ požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky spolu s Reklamačním řádem tvoří nedílnou součást Smlouvy a upravují blíže smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.perymont.cz. 

  Kupující souhlasí s tím, že mu může být doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.
  Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, těchto VOP a Reklamačního řádu se strany pokusí nejdříve vyřešit smírnou cestou, například mediací, a až nebude-li tento způsob řešení sporů úspěšný, budou řešeny soudní cestou.

  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se nedotýká platnosti ostatních ustanovení.

  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek a reklamačního řádu je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  Práva a povinnosti, která nejsou upravena ve Smlouvě ani v těchto VOP ani v Reklamačním řádu se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. a je-li Kupující Spotřebitel i zákonem č. 634/1992 Sb.